Ingeniari Informatikoa // Ingeniero/a Informático/a Zarautz

OTEIC CONSULTING GROUP, S.A. - hace 30+ días
Zarautz, España
Duración de la oferta: hasta el 14/04/2019





Funciones
EGINKIZUNEN AZALPENA:
Ustiapen Sailaren barnean, honako hauetan lagunduko du: IT sistemen kudeaketa, mantentze eta bilakaeran; software garapen berrien zehaztapen, ezarpen eta probetan, bai eta datuen ustiapenean eta tratamenduan ere, autobideen azpiegituraren sistema informatikoak etenik gabe hobetzen joan daitezen.

BETEKIZUN NAGUSIAK:
- Bidegiren IT sistemen mantentze eta bilakaerarako beharreko jarduerak egitea.
- Garapen berrien zehaztapen funtzionalean laguntzea, IT sistemei begira erabiltzaileek dituzten beharrak jasoaz, hirugarrenen bidez garapenak edo ezarpenak koordinatuz eta /edo garapen propioak eginez.
- Software edo hardware aplikazio berrien helburuak betetzeko proba prozedurak gauzatzea eta soluzio tekniko egokiak onartzea. Egindako programen kalitate kontrola bermatzea.
- Datuak ustiatzen eta tratatzen laguntzea.
- Ustiapen plana gainbegiratzen eta garatzen laguntzea eta Operadoreak kudeatutako autobideen azpiegituraren sistema informatikoen etengabeko hobekuntza planean aktiboki parte hartzea.
- Bidegiren mantentze mikro-informatikoaren koordinazioa.

ESKATUTAKO GAITASUN NAGUSIAK:
- Pertsona barnekoa: autokontrola, konfiantza, segurtasuna, kontrakotasunei aurre egitea.
- Pertsona artekoa: komunikatzeko, harremanak izateko, taldean lan egiteko gaitasuna.
- Ingurua: ikuspegia eta aurrea hartzea, bezeroarekiko orientazioa, irekiera, enpresarekin identifikatzea eta konprometitzea.
- Zereginen garapena: ekimena, emaitzetara bideratzea, analisi gaitasuna, gaitasun erabakitzailea, erabakiak hartzeko gaitasuna.
- Kudeaketa: lidergoa, planifikazioa eta antolakuntza.

GAITASUN TEKNIKO ZEHATZAK:
- Javan oinarrituta atariak garatzen ezagutza sakona, Internet teknologien inpaktu handiarekin, bai eta software arkitekturen eskakizunak hartzen eta modelatzen ere.
- Datuak eta metadatuak aurkezteko eta tratatzeko teknologiak: HTML, XML, XSL, CSS, Javascript/AJAX, eta abar, ezagutzea.
- Datu base erlazionalak ongi ezagutzea, bereziki Oracle.
- Webservices, SOAP teknologiak edo antzekoak ezagutzea.
- IT azpiegituren komunikazio sareak eta mantentzea ezagutzea.
- Informazioaren segurtasun sistemak ezagutzea. ISO 27.001 eta antzekoak.


-----------------------------------------------------------------------

MISIÓN DEL PUESTO:
Dentro del Departamento de Explotación colaborará en la gestión, mantenimiento y evolución de los sistemas IT; en la definición, implantación y pruebas de nuevos desarrollos software, así como en la explotación y tratamiento de datos de cara a conseguir una mejora continua de los sistemas informáticos de la infraestructura de las autopistas.

PRINCIPALES FUNCIONES:
- Realizar aquellas actividades que sean necesarias para el mantenimiento y evolución de los sistemas IT de Bidegi.
- Colaborar en la definición funcional de nuevos desarrollos, recogiendo las necesidades de los usuarios respecto del sistemas IT, coordinando desarrollos o implantaciones mediante terceros y/o realizando desarrollos propios.
- Ejecutar procedimientos de pruebas y aprobar las soluciones técnicas adecuadas para cumplir los objetivos de nuevas implantaciones de aplicativos software o hardware. Garantizar el control de calidad de los programas elaborados.
- Apoyo en la explotación y tratamiento de datos.
- Colaborar en la supervisión, desarrollo del plan de explotación y participar activamente en el plan de mejora continua de los sistemas informáticos de la infraestructura de las autopistas gestionadas por la Operadora.
- Coordinación en el mantenimiento micro-informático de Bidegi.

PRINCIPALES COMPETENCIAS REQUERIDAS:
- Intrapersonal: autocontrol, confianza, seguridad, resistencia a la adversidad.
- Interpersonal: capacidad de comunicación, establecimiento de relaciones, trabajo en equipo.
- Entorno: visión y anticipación, orientación al cliente, apertura, identificación y compromiso con la empresa.
- Desarrollo de tareas: iniciativa, orientación a resultados, capacidad de análisis, capacidad resolutiva, toma de decisiones.
- Gest
Requisitos
a)Titulazioa: Informatika Ingeniaritzako Gradua edo antzeko unibertsitate titulu ofiziala (Telekomunikazioak, Industria Ingeniaritza, ?) edo homologagarria (esate baterako, lehengo Lizentziatura edo Informatika Ingeniaritza goi mailako unibertsitate tituluak) izatea, edo hura lortzeko eskubideak ordainduak izatea.

b)IT azpiegiturak ustiatzen (ekipoak eta haiekin loturiko softwarea mantentzea eta datuen ustiapena) 5 urteko lan esperientzia izatea.

c)Euskara: Euskarako C1 mailaren edo homologagarriaren ziurtagiri ofiziala izatea edo, hala badagokio, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak aurreikusitako salbuespenak aplikatzeko ziurtagiria izatea.

d)Ingelesa: B2 mailako ezagutza, hautapen prozesuan egiaztatu edo ebaluatu beharko dena.
-----------------------------------------------------------------------
a)Titulación: estar en posesión, o haber abonado los derechos para obtener el título oficial universitario de Grado en Ingeniería Informática o similares (Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, ?) u homologable (por ejemplo, antiguas titulaciones oficiales superiores universitarias de Licenciatura o Ingeniería en Informática).

b)Poseer 5 años de experiencia profesional en explotación de infraestructuras IT (mantenimiento de equipos y software asociado y explotación de datos).

c)Euskera: Poseer certificado oficial de conocimiento de euskera a nivel C1 u homologable, o en su caso, certificación para la aplicación de las exenciones previstas en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

d)Inglés: conocimiento a nivel B2 que deberá ser acreditado o evaluado durante el proceso de selección.

Se ofrece
Kontuan izan prozesu honetan parte hartu ahal izateko ez dela nahikoa web orri honen bidez ematearekin.

Postuaren edukiari, eskatutako gaikuntzari eta eskarien aurkezpenari buruzko argibide gehiago www.bidegi.eus web orrian eskuragai dituzu.
-----------------------------------------------------------------------
Tenga en cuenta que para participar en este proceso, no es suficiente con inscribirse a través de esta web.

Dispone de más información sobre el contenido del puesto, capacitación requerida y presentación de solicitudes en www.bidegi.eus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lanbide eta antolakuntza proiektu sendoan sartzeko aukera ekaintzen da, familia eta lan bizitza bateratzeko neurri ugari dituena, eta kontratazio mugagabea egiteko aukerarekin.
-----------------------------------------------------------------------
Se ofrece incorporación a sólido proyecto profesional y organizacional, con un amplio conjunto de medidas de conciliación de vida familiar y laboral, con posibilidad de contratación indefinida.


Área
Tecnología e informática


Categoría o nivel
Técnicos


Nº Vacantes
1
Comparte esta oferta
Otros empleos que pueden interesarle
Diseño de interiores Zarautz - hace 11 días
IMAN TEMPORING ETT, S.L. - Zarautz